FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Tin 221992 fb0665 12 b5 fb60089 h hong anh 2171992

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Tuấn 4/16/1992 SE0670 16 A6 SE60701 Nguyễn Mạnh Cường 4/30/1992 SE0670 17 B6 SE60780 Nguyễn Phan Anh 10/17/1992 SE0670 18 C6 SE60592 Nguyễn Thị Hồng 7/28/1992 SE0670 19 D6 SE60681 Nguyễn Trường Phúc 8/8/1992 SE0670 20 E6 SE60650 Nguyễn Văn Nhân 3/10/1992 Ghi chú SE0670 3 Điểm SE0670 2 Ký Tên 2 SE0670 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi 405 Môn thi: SPM Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group MSSV 13h30 - 15h00 Lần thi: 2 TT Vị trí Họ tên Ngày sinh Lớp 5/9/1992 SE0670 A1 SE60823 Phạm Nguyễn Bích Hiền 2 B1 SE60777 Tăng Công Hảo 1/16/1992 SE0670 3 C1 SE60705 Trần Cao Danh 10/10/1992 SE0670 4 D1 SE60739 Trần Hoàng Hải 7/22/1991 SE0670 5 E1 SE60781 Trần Nguyên Tiến Sứ 2/19/1992 SE0670 6 A2 SE60623 Trần Tân Lên 12/16/1991 SE0670 7 B2 SE60842 Trần Tấn Phát 1/5/1991 SE0670 8 C2 SE60828 Trần Thanh Tùng 11/28/1992 SE0670 9 D2 SE90104 Trương Anh Đạt 10 E2 SE60817 Vũ Nhật Anh Khoa 1 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết SE0670 2/5/1992 SE0670 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi Môn thi: S&DP - Thi viết 405 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 13h30 - 15h00 Lần thi: 1 MSSV Họ tên Ngày sinh Lớ p 1 A5 SB60461 Đặng Ngọc Khánh An 1/16/1992 B5 SB60453 Đinh Vũ Thị Hải Anh 3/8/1993 C5 SB60653 Dương Trúc Vy 08/04/1994 SB0861A 4 D5 SB60594 Hoàng Trọng Nghĩa 12/10/1993 SB0861A 5 E5 SB60495 Khưu Nhựt Minh Ghi...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online