FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Trng cng thi 11011994 se0861 4 d1 60543 v cng on

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c Vỹ Minh 5/19/1992 FB0666 10 B6 FB60121 Phan Hoài Thương 2/17/1992 FB0666 11 C6 FB60095 Phan Thị Hồng Thủy 9/24/1992 FB0666 12 D6 FB60109 Vĩnh Hoàng 1/1/1992 FB0666 13 E6 FB60078 Võ Huỳnh Yến Nhi 12/22/1992 FB0666 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi Môn thi: CNET - Thi viết 402 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group MSSV Lần thi: 1 TT Vị trí 10h30 - 12h00 Họ tên Ngày sinh Lớp A1 SE60969 Đặng Minh Hiếu 3/17/1993 SE0861 2 B1 SE60835 Đặng Xuân Thành 9/7/1987 SE0861 3 C1 SE61182 Đinh Gia Huy 26/11/1994 SE0861 4 D1 SE60790 Đoàn Vũ Tùng Lâm 12/6/1991 SE0861 5 E1 SE61140 Huỳnh Tiến Sỹ 4/2/1993 SE0861 6 A2 SE61120 Lê Hữu Phúc 1/29/1993 SE0861 7 B2 SE61356 Lê Tạ Đăng Khoa 7/10/1994 SE0861 8 C2 SE60685 Lê Tuấn Anh 10/24/1992 SE0861 9 D2 SE60899 Mai Huỳnh Việt Tuân 9/11/1993 SE0861 10 E2 SE61226 Nguyễn Đăng Phát 22/11/1994 SE0861 11 A5 SE61277 Nguyễn Lê Hoàng Thiện 10/17/1994 SE0861 12 B5 10/26/1990 SE0861 13 C5 SE61242 Nguyễn Quốc An 17/08/1994 SE0861 14 D5 SE60947 Nguyễn Thế Vinh 11/13/1993 SE0861 15 E5 SE61250 Nguyễn Tường Lân 1/26/1994 SE0861 16 A6 SE61011 Phạm Bảo Toàn 7/31/1993 SE0861 17 B6 SE61347 Phan Hoàng Giáp 10/11/1991 SE0861 18 C6 SE61229 Phan Minh Trí 23/12/1994 SE0861 19 D6 SE61276 Phan Thanh Vũ 3/1/1994 SE0861 20 E6 SE61340 Phùng Minh Trí 08/02/1994 2 SE0861 1 60442 Nguyễn Quang Vinh K...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online