FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Uyn 431993 sb0861a 5 e1 sb60511 nguyn hu vinh 2161993

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 90 Nguyễn Đăng Thiện 4/6/1994 SE0867 10 E2 SE61284 Nguyễn Đình Tùng 17/07/1994 SE0867 11 A5 SE61334 Nguyễn Lng Phước Thịnh 1/24/1994 SE0867 12 B5 SE61324 Nguyễn Lê Nhật Trường 7/5/1994 SE0867 13 C5 SE61325 Nguyễn Võ Thanh Duy 11/21/1994 SE0867 14 D5 SE61310 Phan Thanh Tùng 5/3/1989 SE0867 15 E5 SE60990 Trần Nguyễn Hoàng 5/11/1993 SE0867 16 A6 SE61279 Trần Quang Tùng 6/27/1994 SE0867 17 B6 SE61186 Võ Hồng Linh 9/22/1994 SE0867 18 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết C6 SE61295 Võ Quang Chánh 11/17/1994 SE0867 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi 407 Môn thi: SPM Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group MSSV 13h30 - 15h00 Lần thi: 1 TT Vị trí 1 - Thi viết Họ tên Ngày sinh Lớp A1 SE60674 Bùi Quang Duy 10/8/1992 B1 SE60824 Bùi Tiến Tuân 8/20/1991 C1 SE60692 Cao Văn Sinh 11/4/1992 SE0670 4 D1 SE60854 Hoàng Trung 5/11/1990 SE0670 5 E1 SE60757 Lê Giang Long Hồ 11/7/1992 SE0670 6 A2 SE60830 Lê Hoàng Hải 1/12/1992 SE0670 7 B2 SE60706 Lê Phước Việt 7/7/1992 SE0670 8 C2 SE60800 Mai Anh Tuấn 1/21/1992 SE0670 9 D2 SE60804 Nguyễn Anh Thuận 10/23/1992 SE0670 10 E2 SE60593 Nguyễn Bình Khải 5/19/1992 SE0670 11 A5 60114 Nguyễn Cao Cường 10/30/1986 SE0670 12 B5 60450 Nguyễn Đức Dũng 8/10/1991 SE0670 13 C5 60493 Nguyễn Duy Khương 3/25/1991 SE0670 14 D5 SE60819 Nguyễn Hoàng Tân 6/21/1992 SE0670 15 E5 SE60635 Nguyễn Hồng...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online