FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Vn hiu 1301992 sb0767 7 b2 sb60386 trn m trang

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ý Tên Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi Môn thi: CNET - Thi viết 404 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group MSSV Lần thi: 2 TT Vị trí 10h30 - 12h00 1 A1 Họ tên SE61212 Trần Anh Duy Ngày sinh Lớp 01/06/1994 SE0861 2 SE61129 Trần Quang Trường 6/25/1992 SE0861 C1 SE61209 Trương Công Thái 11/01/1994 SE0861 4 D1 60543 Võ Công Đoàn 8/23/1991 SE0861 5 E1 60477 Võ Kim Thịnh 9/17/1991 SE0861 6 A2 SE61217 Võ Trần Chí 22/03/1994 SE0861 7 B2 SE61156 Vũ Minh Vương 5/30/1993 SE0861 8 C2 SE61293 Vũ Ngọc Tú 5/6/1994 SE0861 9 D2 SE61071 Vũ Văn Quyết 8/5/1993 SE0861 10 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 B1 3 E2 SE60731 Vương Minh Phúc 4/23/1992 SE0861 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi 404 Môn thi: MR Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 10h30 - 12h00 Lần thi: 1 MSSV - Thi viết Họ tên Ngày sinh Lớp 1 A5 SB60564 Đặng Thị Thùy Trâm 11/20/1993 B5 SB60537 Đặng Việt Mỹ Duyên 1/28/1993 C5 SB60446 Đoàn Khánh Linh 2/15/1993 Ghi chú SB0767 3 Điểm SB0767 2 Ký Tên 2 SB0767 4 D5 SB60522 Hà Thị Thanh Hương 2/4/1993 SB0767 5 E5 SB60415 Lê Huy Chương 6/25/1993 SB0767 6 A6 SB60611 Lê Thị Hoàng Ngân 3/30/1993 SB0767 7 B6 SB60429 Mai Thị Kim Oanh 2/4/1993 SB0767 8 C6 SB60606 Ngô Thị Mỹ Duyên 4/8/1992 SB0767 9 D6 SB60573 Nguyễn Chí Hiếu 1/12/1988 SB0767 10 E6 SB60405 Nguyễn Duy Duy 7/23/1993 SB0767 D...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online