FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Ch se0868 3 im se0868 2 k tn 2 se0868 danh sch thi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi 408 Môn thi: OOP Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 08h30 - 10h00 Lần thi: 1 MSSV - Thi viết Họ tên Ngày sinh L ớp 1 A2 SE61255 Bùi Văn Lợi 9/13/1994 B2 SE61116 Cao Đức Sơn Ngọc 11/10/1992 C2 SE61069 Đỗ Hoàng Duy 11/6/1992 SE0868 4 D2 SE61261 Đoàn Thái Dương 10/24/1994 SE0868 5 E2 SE61190 Hà Đình Nhân 15/05/1994 SE0868 6 A5 SE90214 Hồ Thị Ánh Ngọc 8/30/1994 SE0868 7 B5 SE61297 Huỳnh Công Thành 6/20/1994 SE0868 8 C5 SE61405 Lê Hoàng Nhân 5/26/1994 SE0868 9 D5 SE61244 Lê Thanh Tân 3/28/1994 SE0868 10 E5 SE61351 Lương Quang Khang 12/1/1994 SE0868 11 A6 SE61253 Nguyễn Bá Thông 4/13/1994 SE0868 12 B6 SE61110 Nguyễn Đài Trung 3/11/1993 SE0868 13 C6 SE61237 Nguyễn Hồng Lâm 02/10/1994 SE0868 14 D6 SE61388 Nguyễn Mạnh Hùng 4/29/1994 SE0868 15 E6 SE61308 Nguyễn Ngọc Minh Duy 04/08/1994 Ghi chú SE0868 3 Điểm SE0868 2 Ký Tên 2 SE0868 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi 407 Môn thi: OOP Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 08h30 - 10h00 Lần thi: 2 MSSV Họ tên Ngày sinh L ớp 1 A1 SE61326 Nguyễn Phạm Minh Quân 2/27/1994 SE0868 2 B1 SE61365 Nguyễn Thanh Phong 10/4/1994 SE0868 3 C1 SE61384 Nguyễn Tường Tâm 25/07/1994 SE0868 4 D1 SE61316 Nguyễn Việt Tiến 22/04/1994 SE0868 5 E1 SE61342 Nguyễn Vĩnh Nguyên 12/05/1994 SE0868 6 A2 SE61214 Phan Thanh Tân 17/01/1994 SE0868 7 B...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online