FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Sinh lp 531991 sb0865 1 a1 2 b1 sb60675 tiu m trn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 13h30 - 15h30 Lần thi: 2 MSSV Họ tên Ngày sinh L ớp 1 A1 BA60135 Hoàng Linh Vũ 1/11/1992 BA0661 2 B1 BA60107 Hoàng Phi Long 4/6/1990 BA0661 3 C1 BA60133 Lê Châu Hồng Nhi 5/12/1992 BA0661 4 D1 BA60100 Lê Hoàng Việt 1/1/1991 BA0661 5 E1 BA60106 Ngô Anh Duy 4/13/1991 BA0661 6 A2 BA60127 Nguyễn Ngọc Lam Nhu 1/27/1992 BA0661 7 B2 BA60097 Nguyễn Phương Huỳnh 11/18/1992 BA0661 8 C2 Nguyễn Thị Huệ 8/2/1991 BA0661 B0095 9 D2 BA60022 Phạm Nguyên Vũ 8/10/1992 BA0661 10 E2 BA60054 Phạm Trần 4/28/1992 BA0661 11 A5 SB60631 Phan Nguyễn Minh Nguyện 6/8/1991 BA0661 12 B5 BA60018 Tống Ngọc Phước 4/19/1992 BA0661 13 C5 BA60073 Trần Mai Ngân 14 D5 15 16 BA0661 12/15/1990 BA0661 E5 BA60095 Trần Trang Nguyên 7/24/1992 BA0661 A6 BA60010 Trần Tuấn Vũ 8/7/1992 BA0661 17 B6 BA60062 Trương Yến Nhi 10/2/1992 BA0661 18 C6 BA60098 Viên Ngọc Bảo Linh 11/8/1992 BA0661 19 D6 BA60077 Võ Đức Thiện 5/11/1992 BA0661 20 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 1/14/1992 Trần Thị Tâm Linh E6 BA60035 Vũ Thị Thu Hường 5/1/1992 BA0661 B0175 - Thi viết Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi 310 Môn thi: POA Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí - Thi viết 13h30 - 15h30 Lần thi: 1 Họ tên MSSV Ngày sinh Lớp 1 A1 SB60754 Đặng Thị Hương Lan 16/09/1994 B1 SB60747 Đào Duy Tú 5/22/1994 C1 6/10/1989 SB0865 4 D1 SB60723 Đoàn Việt Hải 8/18/1994 SB0865 5 E1 SB606...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online