FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Thi ngy thi 3152014 group tt v tr 08h30 10h00 ln thi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2 SE61311 Trần Trung Hòa 15/08/1994 SE0868 8 C2 SE61235 Trương Thế Thọ 20/05/1994 SE0868 9 D2 SE61337 Trương Trọng Minh Khuyên 4/12/1994 SE0868 10 E2 SE61341 Võ Tăng Kỳ Quan 9/16/1993 SE0868 11 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết A5 SE61248 Vũ Đăng Đạt 8/16/1994 SE0868 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi 407 Môn thi: AM2 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 08h30 - 10h00 Lần thi: 1 MSSV - Thi viết Họ tên Ngày sinh L ớp 1 B5 SE90220 Bùi Ngô Bảo Thiên 2/1/1994 C5 SE61122 Đỗ Hoàng Hiệp 9/5/1992 D5 SE61278 Đoàn Công Toàn 3/8/1994 SE0866 4 E5 SE61274 Đoàn Hiếu Nghĩa 10/18/1994 SE0866 5 A6 SE61187 Đoàn Thanh Duy 22/08/1994 Ghi chú SE0866 3 Điểm SE0866 2 Ký Tên 2 SE0866 6 B6 SE61188 Đoàn Thành Thái 17/01/1994 SE0866 7 C6 SE61383 Dương Hải Quang 9/10/1994 SE0866 8 D6 SE61189 Hoàng Nhật Tân 30/04/1994 SE0866 9 E6 SE61197 Huỳnh Gia Phát 17/01/1994 SE0866 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi 40...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online