LEARNING-OUTCOMES.docx - LEARNING OUTCOMES Third Quarter |...

This preview shows page 1 out of 1 page.

LEARNING OUTCOMESThird Quarter | Based on MELCSEdukasyon sa Pagpapakatao 7Naisasagawa ng mag-aaral ang pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga at birtud na magpapaunlad ng kanyang buhay bilang nagdadalaga/ nagbibinata.Naisasagawa ng mag-aaral ang paglalapat ng mga tiyak na hakbang upang mapataas ang antas ng kaniyang mga pagpapahalaga.Araling Panlipunan 7Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa ng kritikal na pagsusuri sa

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture