27 hur pverkar era tidigare erfarenheter av specifika

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: faktorer påverkat företagets val av internationella marknader? • Kunskaper? • Resurser? • Produktanpassning? • Konkurrensfördelar? • Ledningens förmåga, flexibilitet och hängivenhet? • Planering och kontroll inom företaget? • Anställdas motivation och förmåga? 17. Hur har följande interna faktorer påverkat företagets val av inträde på den internationella marknaden? • Tid att ta sig in på marknaden? • Resurser? • Flexibilitet? • Risker? • Återbetalningstid av investering? • Långsiktiga mål? APPENDIX 2 • • • • • Ledningens påverkan? Typ av produkt? Företagets storlek? Internationell erfarenhet? Relationer? 18. Hur hanterar ni risker vid nyetablering på internationella marknader? Företagsstruktur 19. Hur ser ert organisationsschema ut? 20. Hur samlar ni in information om andra länders marknadssituation? 21. Hur tas beslut om på vilket sätt ni går in i en ny internationell marknad? Konkurrens 22. Vilka konkurrenter anser ni att ni har nationellt/ internationellt? 23. Hur skaffar ni kunskap om på vilket sätt era konkurrenter går in på nya internationella marknader? Mål 24. Vilka mål har ni när ni etablerar er på en ny internationell marknad? 25. Hur har följande målfaktorer påverkat företagets val av inträde på den internationella marknaden? • Marknadsandelsmål? • Vinstmål? • Etableringstid? • Tid till avkastning på investering? Inter...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online