{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Nr fretaget skall vlja intrdesstt finns det stora

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tt är ett viktigt beslut som kräver stora resurser och noggrann planering. När företaget skall välja inträdessätt finns det stora mängder interna och externa faktorer som bör beaktas innan det slutgiltiga beslutet skall tas. Syftet med den här uppsatsen är att skapa en större förståelse för hur inverkan av interna och externa faktorer påverkar svenska små och medelstora företag i deras val av marknadsinträdessättstrategier. För att nå det syftet konstruerades två forskningsfrågor gällande hur de interna och externa faktorerna påverkar svenska små och mellanstora företags val av marknadsinträdessätt. Utifrån forskningsfrågorna genomfördes en litteraturstudie, vilket resulterade i upprättandet av en teoretisk referensram, som fungerade som guide för vad för data som skulle samlas in. För datainsamlingen användes en kvalitativ fallstudiemetodologi, en flerfallsstudie med intervjuer som huvudsaklig datainsamlingskälla. De huvudsakliga slutsatserna gällande de interna faktorerna i denna uppsats är att, företags storlek/resurser begränsar m...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online