Slutligen visar vra data p att det geografiska

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n tvingas att välja ett specifikt marknadsinträdessätt för att undvika straffskatter och dylika hinder för fri handel. Målmarknadens produktionsfaktorer kan överbryggas av genomförandet av väl genomtänkta strategier, utan att påverka företagets val av internationella marknadsinträdessätt. Slutligen visar våra data på att det geografiska avståndets inflytande på inträdessättet minskar i samband med att företagets resurser och kunskaper ökar. TABLE OF CONTENTS 1. INTRODUCTION.....................................................................................................................................1 1.1 BACKGROUND .................................................................................................................................1 1.2 PROBLEM DISCUSSION..................................................................................................................5 1.3 PURPOSE AND RESEARCH QUESTIONS .................................................
View Full Document

This document was uploaded on 03/22/2014.

Ask a homework question - tutors are online