This is further enhanced by the factor of market

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: trying to reach the market. This is further enhanced by the factor of market barriers as they might force the company to choose a specific market entry mode in order to avoid legal difficulties when entering a new international market. Target country production factors can be overcome through effective implementation of well thought strategic plans, without affecting the companies’ choice of market entry mode. Finally our findings suggest that the geographical distance influence on the choice of market entry mode decreases when the company’s resources and knowledge increase. SAMMANFATTNING Allt eftersom internationalisering och globalisering ökar i dagens affärsvärld blir det viktigare och viktigare för enskilda företag att vara delaktiga i utvecklingen. Hur ett företag går till väga när de söker sig utanför sitt hemlands gränser för att hitta nya geografiska marknader är enormt viktigt för hur de kommer att lyckas med hela deras affärsverksamhet. Att välja rätt marknadsinträdess...
View Full Document

This document was uploaded on 03/22/2014.

Ask a homework question - tutors are online