Tid att ta sig in p marknaden resurser flexibilitet

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: port (utan mellanhänder) • Indirekt export (med mellanhänder) • Licensera • Franchising • Kontrakt-tillverkning • Dotterbolag som sköter försäljning • Tillverkande dotterbolag • Strategiska allianser (samägda dotterbolag) • Samarbete med annat bolag Internationell verksamhet 7. Hur stor del av företagets totala försäljning är internationell? (i procent) 8. Under hur många år har företaget bedrivit internationell handel? 9. Varför valde företaget att bli internationella? 10. Hur började företaget internationalisera? 11. Till vilka länder började företaget sin internationalisering? 12. I vilka länder är företaget representerat idag? 13. Vilka framtida mål har företaget med att utöka sin internationella verksamhet? 14. Vilka är de viktigaste motiven idag när företaget väljer internationella marknader och typ av inträde på marknaden? 15. Varför valde ni att gå in i en ny geografisk marknad den senaste gången ni gjorde det? Interna faktorer 16. Hur har följande interna...
View Full Document

This document was uploaded on 03/22/2014.

Ask a homework question - tutors are online