Vidare antyder resultaten att ven om fretagen i

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: jligheterna att välja marknadsinträdessätt som kräver stora resurser, det påverkar också ledningens attityd gällande risktagande åt att bli mindre benägna att ta risker. Vidare antyder resultaten att även om företagen i uppsatsen inte exkluderar något inträdessätt, föredrar de inträdessätt som de har tidigare erfarenhet av. Resultaten visar också att motiven för att inleda företagets internationalisering är att den inhemska marknaden inte är tillräckligt stor, eller är mättad. Vi har också hittat belägg för att valet av inträdessätt beror på företags kortoch långsiktiga mål. De huvudsakliga slutsatserna gällande de externa faktorerna i den här uppsatsen är att branschens genomförbarhet/godtagbarhet av ett visst inträdessätt påverkar valet av marknadsinträdessätt, eftersom företaget i fråga kommer att förändra vilket sätt de träder in på en specifik marknad för att undvika komplikationer på grund av lagar och förordningar. Detta är ytterligare förstärkt av faktorn handelshinder eftersom företaget ka...
View Full Document

This document was uploaded on 03/22/2014.

Ask a homework question - tutors are online