071 419 69 728 107 147 146 24 164 espanya 42 7 170 n

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (milions) % 65+ 6.071 419 6,9 728 107 14,7 146 24 16,4 Espanya 42 7 17,0 N. Amèrica 316 39 12,3 31 3 9,8 3.680 216 5,9 L. Amèrica 520 28 5,5 Àfrica 796 26 3,2 Europa Europa meridional Oceania Àsia 7.1. Dades demogràfiques 7.1. Països amb major envelliment. 2000 Pa > 65 anys Itàlia Japó Espanya Alemanya França R. Unit Rússia EEUU Milers 10.396 21.862 6.844 13.421 9.462 9.309 18.192 34.999 % 18,1 17,2 16,8 16,3 16,0 15,9 12,5 12,3 > 80 anys R. Unit Itàlia Japó França Espanya Alemanya EEUU Rússia Milers 2.392 2.248 4.812 2.181 1.451 2.852 9.079 2.947 % 4,1 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,2 2,0 7.2. Esperança de vida i longevitat 7.2 Evolució de l' esperança de vida al néixer. Evoluci Espanya (1900-2002) Anys Total Homes Dones 1900 1900 34,8 33,9 35,7 1920 41,2 40,3 42,1 1940 50,2 47,1 53,2 1960 69,8 67,4 72,2 1980 75,6 72,5 78,6 1990 77,0 73,4 80,5 1998 78,7 75,3 82,2 2002 79,0 75,7 83,1 7.2. Esperança de vida i longevitat 7.2. Esperança de vida al néixer en el món, 2006 Esperan ÀFRICA 48,8 50,2 RÚSSIA 58,7 71,9 ESTATS ÀRABS ESTATS 66,1 69,4 ÀSIA 66,4 70,4 AMÈRICA LLATINA I CARIB AM 69,3 75,7 EUROPA EUROPA 69,9 78,3 AMÈRICA DEL NORD AM 75,3 80,6 Total mundial Total 63,9 68,4 7.2. Dades demogràfiques i esperança de vida 7.2. Espanya - Catalunya Espanya Total Catalunya 2003 Espanya 2003 > 65 a. % > de 80 a. % 6.704.146 1.149.771 17,2 283.033 4,2 42.717.064 7.276.620 17,0 1.756.844 4,1 Esperança de vida Catalunya 2000 Espanya 2002 Total 79,7 79,0 Homes 76,3 75,7 Dones 83,1 83,1 7.3. Models de desenvolupament 7.3. Model de U invertida Model • Criteri maduratiu: S'aplica el model biològic de Criteri desenvolupament als canvis psicològics • Etapes Etapes • Infància i adolescència: Inf Desenvolupament • Maduresa: Maduresa: Estabilitat • Vellesa: Vellesa: Declivi • Idoneïtat: Aquest model s'ajusta bé als canvis que ocorren Idone en la infància i adolescència....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online