{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1 adaptar se a la disminuci de la fora i la salut 2 2

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: subjectiu • Activitat mental: Essencial pel sentiment de benestar Activitat psicofísic. La seva reducció accelera el procés d'envelliment. 7.5 Perspectives teòriques psicosocials Tasques evolutives de Havighurst Tasques • Reducció de la participació activa en la societat Reducci • Compensació: adopció de noves activitats, participació en Compensaci grups, major dedicació a la família. • Tasques evolutives Tasques • 1. 1. Adaptar-se a la disminució de la força i la salut • 2. 2. Adaptar-se a la jubilació i la reducció de ingressos • 3. 3. Adaptar-se a la mort del cònjuge • 4. 4. Unir-se a una associació de persones de la mateixa edat • 5. 5. Adoptar i adaptar-se als rols socials de forma flexible • 6. 6. Trobar un lloc per a viure que sigui satisfactori 7.5 Perspectives teòriques psicosocials Modelo del cicle vital • Factors dels canvis • Influències normatives relacionades amb l'Edat • Influències normatives relacionades amb la Història • Influències no normatives: trajectòria vital del individu • Característiques dels canvis • Multidimensionalitat • Diferències inter-individuals • Multicausalitat • Multidireccionalitat • Proposta pràctica: Proposta • Selecció, Optimització i Compensació Selecci 7.6 Metodologies i dissenys d'investigació • Metodologies d'investigació Metodologies • Experimental: control exhaustiu de variables Experimental: • Correlacional: factors relacionats amb una variable Correlacional: • Observacional: vida quotidiana Observacional: • Qualitativa: històries de vida, mètode clínic Qualitativa: • Dissenys d'investigació Dissenys • Transversals: Transversals: varis grups un temps • Longitudinals: Longitudinals un grup varis temps • Seqüencials: Seq varis grups varis temps...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online