Df cognitius lleus gds 3 4 gds 11 11 normalitat

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nt i Sentits . Exploració del espai Exploraci . Període màgic . Període prelógic • 6-11 anys P. operacions concretes Possible Inici Dem. Déf. cognitius lleus GDS. 3-4 GDS. • 11 - ...... 11 Normalitat Dèficits cognitius molt lleus. GDS. 2- 3 lleus. . Període lògic . Operacions mentals D P. operacions formals . Abstracció . Exploració de lo possible Exploraci 7.5 Perspectives teòriques cognitives El processament de la informació • Optimització de processos: Aprenentatge continu Optimitzaci • Capacitats bàsiques: quantitat d'informació i velocitat Capacitats • Estratègies de record i memòria Estrat • Metacognició: reflexió sobre el propi procés Metacognici • Base de coneixements: acumulació d'informació Base • Base neurològica Base • La optimització depèn de la maduració neuronal La • Plasticitat neuronal Plasticitat • Limitacions Limitacions • La pèrdua neuronal en la vellesa augmentaria les limitacions La 7.5 Perspectives teòriques cognitives Aplicació pràctica: Psicoestimulació cognitiva • Orientació a la realitat: Combatre la desorientació amb Orientaci informacions sobre la realitat: dia, data, lloc, dades personals i familiars, events, etc. • Programes individuals o grupals de rehabilitació Programes • Rehabilitació memòria Rehabilitaci • Teràpies de reminiscències Ter • Reconeixement d'objectes i persones Reconeixement • Manteniment de les Activitats de la vida diària Manteniment • Teràpia Ocupacional Ter • Musicoteràpia i ritme Musicoter • Activitat física i Psicomotricidad Activitat 7.5 Perspectives teòriques psicosocials Teoria Psicosocial d'Erikson • Integritat del jo Integritat • Seguretat acumulada en...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course PSI 244002 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online