En la vellesa els canvis sn significats negativament

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: • En la vellesa: Els canvis són significats negativament, ja que En es considera que el que ocorren són pèrdues 7.3. Models de desenvolupament 7.3. L'enfocament del cicle vital • Factors dels canvis • Edat • Generació • Història vital personal • Característiques dels canvis • Multidimensionalitat: Alguns aspectes poden millorar i d'altres empitjorar • Multicausalitat: factors biològics, socials, culturals, personals • Multidireccionalitat: Pèrdues i guanys • Gran variabilitat inter-individual 7.4 Qualitat de vida 7.4 Vellesa competent: Envelliment satisfactori Vellesa • Criteris objectius (Rowe i Khan, 1987) Criteris • Baixa probabilitat de patir malalties i discapacitats Baixa • Capacitat funcional alta: física i cognitiva Capacitat • Implicació activa amb la vida: activitat social i productiva Implicaci • Criteris subjectius Criteris • Alts nivells de benestar: experiència subjectiva de Alts satisfacció, relaxació, sensacions positives • Procés de creixement personal: consecució d'objectius i fites Proc valuoses 7.4 Qualitat de vida 7.4 Vellesa avançada Vellesa • Inici: 80/85 anys • Canvis biològics • Augment de la fragilitat en l'ancià i major risc de discapacitats produïdes per malalties • Disminució dràstica de la capacitat de recuperació • Pèrdues significatives en el 80% de > 85 anys • Visió, oïda, força, AVD, malalties cròniques, capacitats mentals 7.5 Perspectives teòriques cognitives 7.5 Desenvolupament i Regressió. Piaget Desenvolupament R • 0-2 anys • 2-6 anys Intel. sensorio-motora Demència Severa GDS. 6-7 GDS. Període preoperacional Demència Moderada GDS. 5-6 GDS. . Movime...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course PSI 244002 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online