{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

No saccepta lnic cicle de vida por malestar amb si

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: el jo Seguretat • Amor post-narcisista del jo humà Amor • Acceptació del propi cicle de vida com quelcom natural Acceptaci • Defensa de la dignitat del seu propi estil de vida Defensa • Desesperació Desesperaci • Sentiment de que el temps que queda és molt curt Sentiment • Por a la mort. No s'accepta l'únic cicle de vida Por • Malestar amb si mateix Malestar • Majors de 85 anys. Comportaments de dependència Majors • Adaptació: Acceptar la relació de interdependència Adaptaci • Necessitat de Suport social i familiar Necessitat 7.5 Perspectives teòriques psicosocials Aplicació pràctica: Teràpies de revisió de vida Aplicaci • Marc teòric Marc • Teories d'Erikson sobre la integritat / desesperació Teories • Valoració del jo a través de la valoració del passat Valoraci • La revisió de Vida La • Butler (1963): Presa de consciència de la pròpia mort Butler • Sherwood i Mor (1980): Reforça la identitat Sherwood • Stenback (1980): Sentiment de serenitat i saviesa Stenback • Dificultats. Poulton i Strassberg (1989) Dificultats. • Refugiar-se en el passat, evitant el present Refugiar • Alguns records poden ser difícils d'elaborar Alguns 7.5 Perspectives teòriques psicosocials Teories de la Activitat Teories • La teoria de l'Activitat. Havighurst (1963, 1968) La • L'autoconcepte depèn de les activitats de l'Edat madura L'autoconcepte (plenitud de forces i ple rendiment). Si es deixen d'exercir desapareix la seva imatge i prestigi. • La qualitat de vida de la tercera edat. Lher (1994) La • Activitat física: Millora l'estat físic i el benestar psicològic: Activitat habilitats mentals, benestar...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online