1 el model biolgic de lenvelliment 81 distinci entre

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ies: major vulnerabilitat • Mort: Augment exponencial de les probabilitats 8.1 El model biològic de l'envelliment 8.1 • Distinció entre Envelliment i malaltia • Envelliment: procés evolutiu, gradual, universal i irreversible • Malaltia: procés que afecta a un grup de persones • Envelliment primari i secundari • Primari: depèn de l'herència biològica • Secundari: relacionat amb l'estil de vida 8.2 Teories biològiques 8.2 • Teories de la programació genètica Teories • Teoria de la senectut programada: L'Envelliment es el resultat de l'encesa i apagada seqüencial d'alguns gens • Teoria endocrina: El rellotge biològic actua a través de les hormones per a controlar el...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online