{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2 teories biolgiques 82 teories de la tassa variable

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ritmo de l'Envelliment • Teoria immunològica: Declinació de funcions del sistema immunològic: major vulnerabilitat a les malalties 8.2 Teories biològiques 8.2 • Teories de la tassa variable Teories • Teoria del desgast: les cèl·lules i els teixits es desgasten • Teoria dels radicals lliures: L'acumulació de radicals lliures destrueix les cèl·lules i els teixits • Teoria del metabolisme: Quan major es la tassa de metabolisme, més curt es el cicle de vida • Teoria de la auto-immunitat: el sistema immunològic es confon i ataca a les pròpies cèl·lules 8.3 Dèficits, malalties i discapacitats 8.3 Dèficits normals Malalties Discapacitats Sensorials Pèrdua d'agudesa Glaucoma Cataractes Ceguesa Sordesa Ossos i articulacions Reducció massa òssia. Pèrdua d'aigua i calci. Desga...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online