3 dficits malalties i discapacitats 83 dficits

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: st cartílags Osteroporosi Dificultats en la Fractures mobilitat Artrosis Artritis Sistema muscular Reducció massa muscular Augment de greix Obesitat Pèrdua de força muscular 8.3 Dèficits, malalties i discapacitats 8.3 Dèficits normals Malalties Discapacitats Pulmons Pèrdua de capacitat Bronquitis Enfisema Cansament Uro-genitals Pèrdues d'orina Pròstata Flaccidesa en la veixiga Inflamació Necessitat d'anar al lavabo Sistema Cardio vascular Rigidificació Vasos. Augment pressió arterial Arítmies Infart Dificultat en els esforços 8.3 Dèficits, malalties i discapacitats 8.3 Dèficits normals Malalties Discapacitats Cervell Dificultats irrigació sanguínia Atrofia cortical Accident vascular cerebral Demències Dèficit...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course PSI 244002 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online