4 canvis cerebrals 84 mort neuronal progressiva que

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: s cognitius Dificultats funcionals i relacionals Mentals Tristesa Inquietud Depressió Ansietat Insomni Fòbies Sexuals Lentitud Menor lubricació Impotència Relacions sexuals empobrides 8.4 Canvis cerebrals 8.4 • Mort neuronal progressiva que no afecta als processos Mort cognitius més enllà d'una pèrdua crítica • Ralentització dels processos. Disminució de la velocitat de Ralentitzaci reacció • Dèficit de neurotransmissors: dopamina, acetilcolina, serotonina • Menor flux sanguini cerebral que dificulta les funcions Menor neuronals • Major vulnerabilitat al deteriorament: mort neuronal i Major destrucció de les xarxes neuronals 8.5 Malalties cerebrals 8.5 • Prevalència d’algunes malalties neuro - degeneratives Preval • Malaltia de Parkinson: > 60 anys: 2% Malaltia ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online