{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

6 mesures de prevenci de la salut 86 exercici fsic

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ptomatologia • Regió esquerra del cervell: Paràlisi part dreta del cos Regi • Dificultats parla i llenguatge Dificultats • Regió dreta del cervell: Paràlisi part esquerra del cos Regi • Dificultats de visió Dificultats • Tractaments Tractaments • Cirurgia per eliminació del coàgul Cirurgia • Control dels factors de risc vasculars Control • Rehabilitació: Fisioteràpia, Logopèdia, Est. cognitiva Rehabilitaci 8.6 Mesures de prevenció de la salut 8.6 • Exercici físic Exercici • Preveu l'atròfia muscular Preveu • Millora la mobilitat de les articulacions Millora • Frena la disminució de la massa òssia Frena • Afavoreix la circulació sanguínia Afavoreix • Augmenta la capacitat pulmonar Augmenta • Hàbits alimenticis • Reducció de greixos i sucres Reducci • Evitar cafè, tabac i alcohol Evi...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online