Dta iace dv control factors de risc farmacolgics

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: eimer: Mort neurones corticals (proteïna amiloide) Alzheimer: • Vascular: multinfarts Vascular: • Simptomatologia Simptomatologia • Trastorn de memòria Trastorn • Afàsia: llenguatge Af • Agnòsia: reconeixement Agnòsia: • Apràxia: moviment Apr • Deteriorament: funcionament ocupacional i social Deteriorament: • Tractaments Tractaments • Farmacològics. DTA: IACE; DV: control factors de risc Farmacològics. • Rehabilitació: Estimulació cognitiva Rehabilitaci 8.5 Malalties cerebrals: Accidents 8.5 vasculars cerebrals • Etiologia Etiologia • Obstrucció o ruptura de vasos sanguinis cerebrals Obstrucci • Simptomatologia Sim...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course PSI 244002 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online