{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Isqumics transitoris 65 anys 21 31 ait 85 malalties

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Demència: > 65 anys: 8% Dem • • • • • Alzheimer (55-60%) Alzheimer Vascular (10-20%) Vascular Mixta (10-20%) Mixta Cossos de Lewy (5-10%) Cossos Parkinson (5-8%) Parkinson • Accidents vascular cerebrals: > 65 anys: 4 - 8,5% Accidents • AIT (A. isquèmics transitoris) > 65 anys: 2,1-3,1% AIT 8.5 Malalties cerebrals: Parkinson 8.5 • Etiologia: Alteració de la substància negra del mesencèfal Etiologia: • Simptomatologia Simptomatologia • Bradicinesia: Lentitud en els moviments Bradicinesia: • Rigidesa muscular Rigidesa • Tremolor en situació de repòs Tremolor • Trastorns posturals i de la marxa Trastorns • Altres símptomes: Freqüent depressió Altres • Tractaments Tractaments • Farmacològic: Levodopa (Neurotrans: Dopamina) Farmacològic: • Rehabilitació: Fisioteràpia, Logopèdia, Psicològic Rehabilitaci 8.5 Malalties cerebrals: Demències 8.5 • Etiologia Etiologia • Alzh...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online