15 adolescncia exploraci de la identitat 415 el

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i ideal del Jo Jo • Factors que afecten a l’autoestima Factors • 4.1.5 Adolescència: Exploració de la identitat 4.1.5 • El veritable jo: procés de construcció El • Els jos falsos Els • El jo acceptable: engany per ser acceptat. Baixa El autoestima • El jo complaent: Desig d’agradar. Millor autoestima El • El jo experimental: Prova de noves conductes. Millor El autoestima 4.2 Identitat: Erikson i Marcia 4.2 • 4.2.1 Erikson (1963) 4.2.1 • Preguntes sobre la identitat: Preguntes • Vocació: Què vull ser? Vocaci • Religió: Quins són els meus valors? Religi • Sexualitat: Quin es el meu rol sexual? Sexualitat: • Política: Quin es el meu lloc en la societat? Pol • • • Crisis: Identitat – Confusió de rols Crisis: Resultat favorable: compromís, seguretat, auto-confiança Resultat Resultat desfavorable: inseguretat, dependència, rebel·lió Resultat 4.2 Identitat: Erikson i Marcia 4.2 • 4.2.2 Marcia (1980). Entrevista estructurada. Tipologies 4.2.2 • Estat de difusió: Poca definició de la identitat Estat • Estat d’hipoteca: Compromesos amb la identitat d’un altre Estat • Estat de moratòria: Posposar les decisions Estat • Aconseguiment de la identitat: Compromís propi Aconseguiment...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course PSI 244002 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online