2 identitat erikson i marcia 42 422 marcia 1980

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Exploració Compromís • Estat de difusió Estat sí/no no • Estat d’hipoteca Estat no sí • Estat de moratòria Estat sí no • Aconseguiment de la identitat Aconseguiment sí sí 4.2 Identitat: Erikson i Marcia 4.2 • 4.2.2 Marcia (1980). Tipologies 4.2.2 • Estat de difusió Estat • • • • Difusió de la temporalitat Difusi Difusió de la laboriositat Difusi Identitat negativa Identitat Relacions sexuals sense compromís Relacions • Estat d’hipoteca Estat • Compromís prematur Comprom • Gregarisme Gregarisme • Predisposició al sectarisme Predisposici • Moratòria Moratòria • Indecisió, Dubtes Indecisi • Influències familiars i institucionals Influ 4.2 Identitat: Erikson i Marcia 4.2 % Difusió 70 Aconseguiment 60 50 Hipoteca 40 30 20 10 Moratòria 12 15 18 21 24 Anys 4.3 Identitat sexual 4.3 • Identitat de gènere: Identificació d’un mateix com a homes o Identitat dona, amb l’acceptació de tots els rols i conductes que la societat assigna a cada sexe. • Rols de gènere actuals: Major aproximació dels rols de gènere Rols en la socie...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online