3 identitat sexual 43 la formaci de la identitat

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tat actual • Procés de definició de la orientació sexual: Majors dificultats Proc per l’orientació homosexual • Major exploració a l’adolescència de conductes homosexuals Major • Orígens de la orientació sexual: Or • Teories genètiques Teories • Teories psicoanalítiques Teories 4.3 Identitat sexual 4.3 La formació de la identitat homosexual . R. Toiden,1989 La • Sensibilització: 6-12 anys. Sentiment de sentir-se Sensibilitzaci diferents. Assumeixen que de grans seran heterosexuals. • Confusió de la identitat: 17 anys (nois), 18 anys (noies). Confusi Reconeixen conductes pròpies homosexuals. Conflictes entre identitat anterior i nova. Perceben el rebuig social. • Assumpció de la identitat: 19-21 (nois), 21-23 (noies). Assumpci Reducció de l’aïllament i augment contactes homosexuals. Maneig del rebuig social. Dificultats en l’àmbit familiar. • Compromís: 21-24 (nois), 22-23 (noies). Integració de la Comprom pròpia identitat sexual. Identificació com a tal davant dels altres. Major satisfacció personal. 4.4 El grup d’amics 4.4 • 4.4.1 Funcions del gr...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online