{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

43 temtica de les influncies 443 en els temes de

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: up 4.4.1 • Suport a la identitat. El grup com un jo auxiliar Suport • Facilitador de nous vincles afectius externs a la família Facilitador • Funció socialitzadora Funci • 4.4.2 Grau de conformitat 4.4.2 • Alt grau de conformitat en els primers anys Alt • Disminució de la conformitat / gregarisme en la mesura Disminuci que es desenvolupa la pròpia identitat • 4.4.3 Temàtica de les influències 4.4.3 • En els temes de present: modes, roba, música, afeccions, En relacions, esports, etc. 4.4 El grup d’amics 4.4 • 4.4.4 Evolució del grup 4.4.4 • Grup unisexual Grup • Grup heterosexual Grup • Parelles Parelles • 4.4.5 Els grups antisocials 4.4.5 • Influència en les conductes de risc: consum de drogues, Influ violència • 4.4.6 L’adolescent sense grup 4.4.6 • Excessiva vinculació als pares Excessiva • Manca de conductes d’exploració Manca • Dificultats de relacions interpersonals Dificultats 4.5 Relacions familiars 4.5 • 4.5.1 Sentiments d’ambivalència mútua 4.5.1 • Dependència / Emancipació per part dels adolescents Depend • Protecció / Autonomia, per part dels pares Protecci • 4.5....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online