5 relacions familiars 45 454 estils educatius 454

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2 Temàtica de les interaccions 4.5.2 • Discussions per temes de present: vestir, horaris, diners, Discussions ordre, amics, tasques domèstiques • Major acord en temes de futur: parella, estudis Major • 4.5.3 Evolució de les interaccions 4.5.3 • Major freqüència de conflictes en l’adolescència inicial i Major mitjana • Necessitat d’afirmar la pròpia identitat Necessitat • Disminució dels conflictes en l’adolescència tardana Disminuci • Resolució de la pròpia identitat Resoluci 4.5 Relacions familiars 4.5 • 4.5.4 Estils educatius 4.5.4 Control Exigènc. Comunic. Suport • Autoritari Autoritari + + - - Sumissió Rebel·lió • Permissiu Permissiu - - + + Confusió Conductes de risc • Democràtic Democr +/- +/- +/- +/- Major equilibri • Rebutjador Rebutjador - - - - Marginació 4.5 Relacions familiars 4.5 • 4.5.5 Conflicte generacional 4.5.5 • Grau de distància entre els valors morals, ideals polítics, Grau estils de vida , etc. de les dues generacions, pares i fills • En la actualitat el grau de conflicte generacional e...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online