Aconseguir un rol social mascul femen que sigui

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: s baix, En comparat amb les generacions anteriors • 4.5.6 Pares separats i adolescents 4.5.6 • Majors conflictes escolars, conductuals, psicològics Majors abans de la separació que desprès. • Es més important el suport dels pares que l’estructura Es familiar. • Major situacions conflictives quan pel treball de la mare Major hi ha menys control. • Els fills varons poden tenir més dificultats. Els 4.6 Tasques psicosocials de Havighurst 4.6 • Aconseguir relacions noves i madures amb persones de Aconseguir la mateixa edat i dels dos sexes. • Aconseguir un rol social masculí / femení, que sigui Aconseguir aprovat socialment • Aconseguir una psique pròpia i l’ús adequat del cos Aconseguir • Aconseguir una independència emocional respecte als A...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online