{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Adolescncia i canvis cognitius tema 33 33

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: etacognició: Reflexió sobre la pròpia capacitat de Metacognici pensament • Base del coneixement: Quantitat d’informació acumulada, Base Automatització de processos, Coneixement expert Tema 3. Adolescència i canvis cognitius Tema 3.3 3.3 Egocentrisme cognitiu. Elkind • 3.3.1 Immaduresa del pensament adolescent 3.3.1 • Idealisme i caràcter crític. Crítica als adults Idealisme • Tendència a discutir: demostrar les capacitats de raonament Tend • Indecisió: Moltes alternatives al mateix temps Indecisi • Hipocresia aparent: Distància entre l’ideal i l’esforç necessari Hipocresia • Autoconsciència: Confusió entre el seu pensament i el dels Autoconsci altres • Suposició de ser especial i invulnerable Suposici • 3.3.2 Figures destacades de l’egocentrisme 3.3.2 • Audiència imaginària: Tothom està pendent d’ells Audi • Fàbula personal: Ser únic i especial • Fàbula d’invencibilitat: Conductes de risc Tema 3. Adolescència i canvis cognitius Tema 3.4 El coneixement social. 3.4 3.4.1 Selman. Adopció de perspectives • 3- 6 anys. Capacitat egocèntrica indiferenciada • No hi ha altra perspectiva que la pròpia No • 6-8 anys. Perspectiva informativa del punt de vista de l’altre • L’altre pot tenir una perspectiva diferent per que ha rebut una informació diferent • 8-10 anys. Perspectiva autorreflexiva del punt de vista de l’altre • Pot entendre que l’altre te una perspectiva diferent, però no Pot pot considerar la seva i la de l’altre al mateix temps Tema 3. Adolescència i canvis cognitius Tema 3.4 El coneixement social 3.4 3.4.1 Selman. Adopció de perspectives • 10-12 anys. Perspectiva del punt de vista d’un tercer 10 • Pot assumir la perspectiva d’un tercer i anticipar les Pot reaccions de l’altre • 12- 15 anys. Perspectiva social del punt de vista de l’altre 12 • Pot entendre la perspectiva de l’altre en un context soci...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online