Adolescncia i canvis cognitius tema 35 el

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: dolescència i canvis cognitius Tema 3.5 El desenvolupament moral 3.5 • 3.5.2 Kohlberg 3.5.2 • 14- ... Moralitat post-convencional 14 • Bé: Dret humans universals • Raons: Compromís social. Respecte als drets dels altres Raons: • Perspectiva: Principis morals que superen el marc social Perspectiva: concret i que permeten ser crític amb les normes socials • Etapa 5: Moralitat de contracte, dels drets individuals i Etapa de les lleis acceptades democràticament • Etapa 6: Moralitat de principis ètics universals Etapa Tema 3. Adolescència i canvis cognitius Tema 3.5 El desenvolupament moral. Dilema de Heinz 3.5 • Una dona està a punt de morir de càncer. Una • Un farmacèutic ha descobert un medicament que els metges Un pensen que la podria salvar. El farmacèutic cobra 2000 € per una petita dosis, deu vegades més del que costa elaborar el medicament. • El marit de la dona malalta, Heinz, demanar diners a les seves El amistats però només pot reunir 1000 €. Li prega al farmacèutic que li vengui el medicament per aquest preu o que li permeti pagar la resta més tard. • El farmacèutic s’hi nega dient. “ jo vaig descobrir el El medicament i vull guanyar diners amb ell”. • Heinz desesperat entra al magatzem i roba el medicament. Heinz • Està bé el que ha fet Heinz? Per què si?, Perquè no? Est Tema 3...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course PSI 244002 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online