Fase de constructes psicolgics constructes trets

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: al i Pot anticipar les respostes segons el grup social al que pertanyi Tema 3. Adolescència i canvis cognitius Tema 3.4 El coneixement social 3.4 • 3.4.2 Descripció de l’altre 3.4.2 • 3- 5 anys. Fase de comparacions conductuals • Impressions basades en les conductes dels altres Impressions • Amistats basades en activitats compartides Amistats • 6 -10 anys. Fase de constructes psicològics • Constructes, trets, estables sobre els altres Constructes • Relacions basades en semblances psicològiques i confiança mútua Relacions • 11 - ... Fase de comparacions psicològiques 11 • Semblances i diferències disposicionals Semblances • Les influències situacionals poden provocar canvis en el Les comportament • Les amistats es basen en la lleialtat i en compartir intimitats Les Tema 3. Adolescència i canvis cognitius Tema 3.5 El desenvolupament moral 3.5 • 3.5.1 Piaget 3.5.1 • Amoralitat (Intel.ligència sensoriomotora) Amoralitat • El nen no te cap concepte moral El • Moral heterónoma (període pre-operacional) Moral • Les normes morals són les normes dels adults Les • Moral autònoma (període de les operacions concretes) Moral • Interiorització de les normes morals com a pròpies Interioritzaci Tema 3. Adolescència i canvis cognitius Tema 3.5 El desenvolupament moral 3.5 • 3.5.2 Kohlberg 3.5.2 • 4- 10 anys. Moralitat preconvencional • Bé: Obediència literal a les regles. Regles externes al jo • Raons: Premis i càstigs. Aprovació personal Raons: • Perspectiva: Relacions Individuals Perspectiva: • Etapa 1: Orientació al càstig i l’obediència Etapa • Etapa 2: Propòsit instrumental i intercanvi Etapa Tema 3. Adolescència i canvis cognitius Tema 3.5 El desenvolupament moral 3.5 • 3.5.2 Kohlberg 3.5.2 • 10- ... Moralitat convencional 10 • Bé: Conformitat a unes regles socials. Regles internes • Raons: Aprovació social. Lleialtat a persones i grups Raons: • Perspectiva: Membre d’un grup social que té unes Perspectiva: regles • Etapa 3: Manteniment de relacions mútues. Aprovació Etapa dels altres. La regla daurada • Etapa 4: Preocupació i consciència social Etapa Tema 3. A...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online