25 cm augment augment muscular augment augment del

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: familiars Factors: Tema 2. Adolescència i canvis físics Tema 2.4 Creixement físic 2.4 • 2.4.1 L’estirada del adolescent 2.4.1 • Creixement de les extremitats, posteriorment del tòrax Creixement Noies (10-14 anys) Nois (12-16 anys) • Augment de pes + 17 kg. + 19 kg. Augment • Augment d’alçada + 24 cm. + 25 cm. Augment • Augment muscular Augment • Augment del cap Augment • Creixement desigual Creixement • 2.4.2 Creixement òrgans interns 2.4.2 • Pulmons. Augment x 3 Pulmons. • Cor. Augment x 2 Cor. • Augment del volum de sang Augment • Disminució de les pulsacions: 92 (10 anys) / 82 (18 anys) Disminuci de • Glàndules de la suor i l’olor Gl Tema 2. Adolescència i canvis físics Tema 2.5 Elaboració i assimilació dels canvis 2.5 assimilaci dels • 2.5.1. Factors 2.5.1. • Sexe, Gens, Tipus corporal, Nutrició, Salut física i emocional Sexe, • 2.5.2 El grup de companys i “els altres” 2.5.2 • Avaluadors crítics del procés de canvis Avaluadors •...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online