61 necessitats nutricionals en ladolescncia 261

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Audiència imaginària de l’adolescent Audi • 2.5.3 Diferències entre nois i noies 2.5.3 • Nois: Major dificultat en els nois tardans Nois: • Noies: Major dificultat en les noies precoces Noies: • 2.5.4 Importància de la família 2.5.4 • Explicació, orientació, ajut i control sobre el procés de canvis Explicaci Tema 2. Adolescència i canvis físics Tema 2.6 Nutrició i Imatge corporal 2.6 Imatge • 2.6.1 Necessitats nutricionals en l’adolescència 2.6.1 • Necessitats extres en l’adolescència Necessitats • Noies: 2.200 calories. Nois 2.800 calories Noies: • Dèficits de verdures i fruites. Excés de greixos i fregits • 2.6.2 Trastorns nutricionals 2.6.2 • Obesitat: Poca activitat física i hàbits alimenticis nocius Obesitat: • Dietes: Models socials prims Dietes: • Anorexia nerviosa: Anorexia • Imatge corporal distorsionada Imatge • Ideals exagerats i perfeccionistes Ideals • Relacions familiars distorsionades Relacions • Por a créixer Por • Bulímia: Bul • Manca d’autocontrol Manca • Baixa autoestima Baixa • Demanda d’afecte i atenció Demanda Tema 2. Adolescència i canvis físics Tema 2.7...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course PSI 244002 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online