Adolescncia i canvis fsics tema 23 maduraci sexual

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: reixement 2.2.3 • GH Hormona del creixement GH • 2.2.4 Canvis emocionals relacionats amb la producció hormonal 2.2.4 hormonal • Mal humor, impulsivitat, canvis en l’estat d’ànim Mal Tema 2. Adolescència i canvis físics Tema 2.3 Maduració sexual. Signes primaris i secundaris 2.3 Maduraci sexual. • 2.3.1 Característiques sexuals primàries 2.3.1 • Noies ▪ Nois Noies Nois • Ovaris ▪ Testicles Ovaris Testicles • Trompes de falopi ▪ Penis Trompes Penis • Úter ▪ Escrot Escrot • Vagina ▪ Vesícules seminals Vagina Ves ▪ Pròstata Pròstata • 2.3.2 Característiques sexuals secundàries 2.3.2 • Malucs / Espatlles ▪ Pel púbic Malucs Pel • Creixement dels pits ▪ Pel facial / barba Creixement Pel • Canvi de veu Canvi • 2.3.3 Signes de maduresa sexual 2.3.3 • Menarquia (1ª regla). Primers cicles anovulatoris Menarquia regla). • Espermaquia (1ª ejaculació). Primeres ejaculacions poc esperma Espermaquia ejaculaci • Factors: genètics i de relacions...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online