Adolescncia i canvis fsics tema 28 violncia accidents

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Consum de drogues 2.7 • 2.7.1 Substàncies 2.7.1 • Drogues d’entrada: alcohol, tabac, marihuana Drogues • Drogues sintètiques (èxtasis), cannabis, cocaïna Drogues • Us més freqüent durant el cap de setmana Us • 2.7.2 Factors de risc 2.7.2 • Pobre control dels impulsos. Desig de noves sensacions Pobre • Influències familiars. Permisivitat i manca de control patern Influ • Temperament difícil Temperament • Problemes conductuals precoços Problemes • Fracàs acadèmic Frac • Influència de companys consumidors Influ Tema 2. Adolescència i canvis físics Tema 2.8 Violència: Accidents, Baralles, Homicidis 2.8 • 2.8.1 Diferències entre sexes 2.8.1 • 3 vegades major en nois que en noies vegades • 2.8.2 Factors 2.8.2 • Aspectes culturals: “rol sexual masculí” hipervalorat: Aspectes hipervalorat: competitivitat, independència, lluita • Nivells de testosterona més alts Nivells • Fàbula d’invencibilitat adolescent • Factors familiars: violència, maltractaments Factors • Adscripció a grups...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course PSI 244002 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online