Primera ejaculaci 13 anys nois 18 212 adolescncia

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: • Noies: 9 – 16 anys. Primera regla: 12,5 anys Noies: 16 • Nois: 10 – 18 anys. Primera ejaculació: 13 anys Nois: 18 • 2.1.2 Adolescència: canvis psicosocials 2.1.2 • Transició entre la infància i l’adultesa Transici entre • Els canvis depenen del context social Els • Límits finals poc precisos • Quan més desenvolupada és la societat més llarga és Quan l’adolescència Tema 2. Adolescència i canvis físics Tema 2.2 2.2 Canvis hormonals Canvis • 2.2.1 Nivell crític d’inici 2.2.1 • Per que comenci l’activitat hormonal és necessari un nivell crític Per de pes. • 2.2.2. Hormones relacionades amb la maduració sexual 2.2.2. sexual • Hipotàlam glàndula pituïtària hormones Hipot • glàndules adrenals glàndules sexuals: ovaris i testicles gl • GnRH (Hormona alliberadora de les gònades) GnRH • Ovaris: Estrogens ( 8 vegades més que a la infància) Ovaris: • Testicles: Testosterona (18 vegades més que a la infància) Testicles: • 2.2.3 Hormones relacionades amb el c...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online