35 perspectiva del cicle vital 135 perspectiva life

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: t • 1.3.4. Perspectiva contextual 1.3.4. Perspectiva • Teoria bioecològica: Bronfenbrenner Teoria • Teoria socio-cultural: Vygotsky Teoria • 1.3.5 Perspectiva del cicle vital 1.3.5 Perspectiva • Life-Span: Baltes, Schaie Life Tema 1. Psicologia del Desenvolupament AMS Tema 1.4. La teoria psicosocial de Erikson 1.4. • 1.4.1 Desenvolupament del jo 1.4.1 • Es desenvolupa al llarg de tota la vida i no solament a la Es infància • Està fortament influït pel context social i cultural Est fortament • 1.4.2. Motivació del desenvolupament 1.4.2. del • Aspiracions individuals Aspiracions • Adaptació social Adaptaci social • 1.4.3. Dicotomies / Crisis 1.4.3. • Adolescència: Identitat / Confusió Adolesc • Joventut: Intimitat / Aïllament Joventut: • Mitjana Edat: Generativitat /Estancament Mitjana • Vellesa: Integritat / Desesperació Vellesa: Tema 1. Psicologia del Desenvolupament AMS Tema 1.5. Perspectiva del Cicle vital 1.5. • 1.5.1. Crítica al model de desenvolupament de la U invertida 1.5.1. • Ad: Desenvolupament, Mad: Estabilitat, Sen: Declivi Ad: • 1.5.2.Factors d’influència 1.5.2.Factors • Influència normativ...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course PSI 244002 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online