{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

53 crtica al model destadis processos de canvi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: es relacionades amb l’edat: biològiques Influ i/o socials • Influències normatives relacionades amb la història: efecte Influ generacional • Influències no normatives que afecten a persones concretes: Influ events vitals • 1.5.3. Crítica al model d’estadis. Processos de canvi variables 1.5.3. • Diferencies inter-individuals Diferencies • Diferencies intra-individuals Diferencies • Concurrència de guanys i pèrdues Concurr Tema 1. Psicologia del Desenvolupament AMS Tema 1.6. Metodologies i dissenys d’investigació 1.6. • 1.6.1 Mètode científic 1.6.1 • Hipòtesis Hipòtesis • Investigació (Fiabilitat i validesa) Investigaci (Fiabilitat • Teoria Teoria • 1.6.2 Metodologies 1.6.2 • Entrevistes i qüestionaris estructurats Entrevistes • Mètode clínic • Metodologia observacional Metodologia • Metodologia experimenta: psicofisiològics Metodologia • 1.6.3 Dissenys d'estudi 1.6.3 Tipologies • Transversals Transversals • Longitudinals Longitudinals • Seqüencials Seq Edats Varis Grups Varis Un Grup Un Varis grups Unitats de temps Unitats Una Una Vàries Vàries Tema 1. Psicologia del Desenvolupament AMS Tema Grups d’edat Dissenys d’investigació Dissenys 55 55 ● 50 ● 45 ● 40 ● ● 60 ● ● 55 ● ● ● ● 50 ● ● ●● 45 ● ● 1995 2000 2005 2010 40 ● ● Temps de valoració 1995 ● Estudi transversal Estudi ● Estudi longitudinal Estudi ● Estudi seqüencial Estudi 2000 2005 2010...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online