{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Psicologia del desenvolupament ams tema 12 factors de

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: oventut Joventut • Mitjana Edat Mitjana • Vellesa Vellesa Tema 1. Psicologia del Desenvolupament AMS Tema 1.2. Factors de canvis i paradigmes: mecanicista, organicista, 1.2. dialèctic • 1.2.1. Factors de canvi 1.2.1. • Herència Her • Ambient Ambient • 1.2.2. Paradigmes 1.2.2. • Mecanicista: Predomini de la influència medio-ambiental Mecanicista: • Organicista: Predomini de la herència i la maduració Organicista: biològica biològica • Dialèctic: Reconeixement de Influències diverses Dial • 1.2.3. Variabilitat inter-individual: creixent variació 1.2.3. • 1.2.4. La temàtica de les etapes i els estadis 1.2.4. Tema 1. Psicologia del Desenvolupament AMS Tema 1.3. Perspectives teòriques 1.3. • 1.3.1. Perspectiva psicoanalítica 1.3.1. Perspectiva • Freud ▪ Erikson Freud Erikson • 1.3.2. Perspectiva de l’aprenentatge 1.3.2. Perspectiva • Conductisme: Watson, Skinner Conductisme: • Aprenentatge social: Bandura Aprenentatge • 1.3.3. Perspectiva cognitiva 1.3.3. Perspectiva • Piaget: Operacions formals Piaget: • Pensament post-formal: Kramer, Labouvie-Vief Pensament • Processament de la informació Processamen...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}