Conceptesdejustcia qestions de benestar drets

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: s est a d is. ­ Un iver sa lit a t d els est a d is. ­ R ela ció en t r e j u d ici m or a l i com p or t a m en t . ­ L ’en t r evist a com a ú n ica m et od ologia d e r ecollid a d e d a d es. ­ T r a ct a m en t igu a lit a r i d e t ot t ip u s d e n or m a . DE SE NVO L UP AM E NT M O R AL M a gd a R iver o NO VE S O R I E NT AC I O NS E N L ’E ST UDI DE L DE SE NVO L UP AM E NT M O R AL ­T I P O L O G I A DE NO R M E S SO C I AL S­ •M O R AL S •C O NVE NC I O NAL S •P R UDE NC I AL S DE SE NVO L UP AM E NT M O R AL M a gd a R iver o NORMES MORALS Definició: Estructurades per: Exemples: Criteris: Criteris prescriptius i categòrics sobre el que està bé i el que està malament. Conceptes de justícia. Qüestions de benestar, drets, distribució justa de recursos, confiança. Impersonalitat, possibilitat de generalitzar­se a tota mena de situacions, obligació, independència de les normes i de l’autoritat, inalterabilitat. DE SE NVO L UP AM E NT M O R AL M a gd a R iver o NORMES CONVENCIONALS Definició: Estructurades per: Exemples: Criteris: Pautes regulars de comportament que estructuren les interaccions socials dins de cada sistema social. Conceptes d’organització social. Tractament, indumentària, rols sexuals, bones maneres. Contingència, alterabilitat, dependència del context, relativitat, subjecció a les normes i a la jurisdicció d’una autoritat. DE SE NVO L UP AM E NT M O R AL M a gd a R iver o NORMES PRUDENCIALS Definició: Estructurades per: Exemples: Criteris: Actes que tenen conseqüències negatives per al jo. Conceptes de la persona. Actes relacionats amb la seguretat, la comoditat, la salut; per exemple, portar guants a l’hivern, no tocar els endolls. Utilitat, possibilitat de generalitzar­se a situacions de tota mena, contingència. DE SE NVO L UP AM E NT M O R AL M a gd a R iver o P R I NC I P AL S C O NC L USI O NS DE L E S R E C E R Q UE S SO BR E DE SE NVO L UP AM E NT M O R AL A L A I NF ÀNC I A Sm et a n a (1981) I n...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online