Els esquemes sn accions efectives o mentals que

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: terminada en condicions iguals o anàlogues (Piaget i Inhelder, 1965/1981). Els esquemes són accions efectives o mentals que presenten una sèrie de regularitats i que conserven una organització interna cada cop que apareixen. Esquema d’acció de xuclar Esquema d’acció d’agafar Esquema mental de trencar QUÈ ÉS UNA “OPERACIÓ”? Magda Rivero En determinats moments del desenvolupament, els esquemes d’acció es coordinen entre si, respectant determinades lleis o regles. Els esquemes d’acció interioritzats que apareixen agrupats en totalitats reben el nom d’operacions, i les totalitats mateixes es denominen estructures operatòries (estructura operatòria conc...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course PSI 01 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online