Les operacions

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: reta –aplicable a la realitat observable­ i estructura operatòria formal –aplicable a nocions abstractes, a hipòtesis i possibilitat­). Les operacions són accions internes, reversibles i organitzades en una estructura de conjunt. Operació de seriar Operació de classificar Combinatòria de les operacions de seriar i classificar Invariant qualitatiu: identitat Invariant qualitatiu: relació funcional Invariants quantitatius: conservació de la quantitat (7 anys aprox.), del pes (9 anys aprox.) i del volum (11 anys aprox.) E ST UDI S SO BR E H ABI L I T AT S NUM ...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course PSI 01 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online