{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tema IV (6) - DE SE NVO L UP AM E NT C O G NI T I UDE...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DESENVOLUPAMENT COGNITIU DE 2 A 11/12 ANYS SEGONS PIAGET (ESTADI D’OPERACIONS CONCRETES) Lògica de classes i lògica de relacions Problemes en la lògica de clases i en la de relacions Reversibilitat Irreversibilitat Descentració Centració Superació de l’egocentrisme Egocentrisme Invariants quantitatius Invariants qualitatius Pensament inferencial Pensament intuitiu Pensament operatori concret Pensament no­operatori SUBESTADI D’OPERACIONS CONCRETES 7/8­11/12 anys SUBESTADI PREOPERATORI 2­7/8 anys
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DEFINICIÓ D”ESQUEMA” Magda Riveo Un esquema és l’estructura o l’organització de les accions tal i com es transfereixen o generalitzen amb motiu de la repetició d’una acció determinada en condicions iguals o anàlogues (Piaget i Inhelder, 1965/1981). Els esquemes són accions efectives o mentals que presenten una sèrie de regularitats i que conserven una organització interna cada cop que apareixen.
Background image of page 2
Esquema d’acció de xuclar
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Esquema d’acció d’agafar
Background image of page 4
Esquema mental de trencar
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
QUÈ ÉS UNA “OPERACIÓ”?
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}