Adquisicide lesflexionsnominalsgnereinombreide

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 6 ANYS) Magda Rivero Trets més rellevants de l’etapa: adquisició de les paraules­funció (determinants, preposicions, conjuncions...); adquisició de les flexions nominals (gènere i nombre) i de les flexions verbals. ADQUISICIÓ DE LES FLEXIONS Magda Rivero 2­2.6 2­3 anys 3 anys Aparició de les flexions nominals de gènere i nombre. Errors de concordança, de sobrerregularització i d’altres errors al llarg de tota l’etapa de la primera expansió. Aparició de flexions verbals de passat i futur. Inicis de l’ús del subjuntiu (mode que no es domina completament fins la segona expansió). ADQUISICIÓ DELS ARTICLES Magda Rivero 2­2.6 anys 2.6­3 anys 5­7/8 anys 7/8 anys Indeterminats. Determinats. Aparició d’errors que evidencien el pas de la unifuncionalitat a la plurifuncionalitat. Sistema complert. ADQUISICIÓ DELS PRONOMS Magda Rivero 2 anys 2.6­3 anys 3­3.6 anys ­­­­ 2.6­3 anys 3­3.6 anys jo/tu (ús no deíctic) jo/tu (ús deíctic) ell/ella nosaltres/vosaltres/ells­elles em/et/es ens/us/es ADQUISICIÓ DELS PRONOMS (continuació) Magda Rivero 2.6­3 anys ­­­­ 2.6­3 anys 3 anys en endavant demostratius meu/teu/seu meva/teva/seva meus/teus/seus meves/teves/seves nostre/vostre/seu etc. ADVERBIS I PREPOSICIONS Magda Rivero 2­3 anys amb (companyia) de, per (pertanyença, destinatari) en, sobre, sota ara, avui, demà 3­5/6 anys Resta de la gamma bàsica d’adverbis i preposicions. Dues tendències: ús adverbial precedeix al preposicional; partícules espacials més fàcils d’adquirir que les temporals. MODALITATS ORACIONALS 2­3 anys 3 anys 3­5 anys afirmatives, negatives, interrogatives i exclamatives (sense que l’aparició suposi una formulació morfosintàcticament correcta). Inici de la coordinació i la subordinació. Ús de la coordinació i la juxtaposició com estratègies fonamentals per articular el discurs....
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course PSI 01 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online