Suposem que es coneixen les longituds de difusi els

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: p + xn ) + I s § e k T - 1 · ; x + l xn x ; f ) I = ¨ ¸¨ ¨ ¸ ¸ © ¹© © ¹ 2 2 Dp xn ¹ 2 D p c ) R = g l A ( x p + xn ) ; d ) I = - g ) V oc = 5.7 k T ª q gl A º ln « ( x p + xn ) + 1 » q ¬ 2 Is ¼ Una cèl⋅lula solar està constituïda per un diode PN de zones neutres xp i xn. S'il⋅lumina amb llum de longitud d'ona apropiada, de forma que es creen homogèniament a tota la cèl⋅lula G parells per cm3 i segon. Suposem que es coneixen les longituds de difusió, els temps de vida mitja i els coeficients de difusió de minoritaris. a) Trobeu l'expressió de minoritaris a cada regió del diode si aquest es curtcircuita i la recombinació a les superfícies és infinita. b) Calculeu el corrent que travessa el circuit exterior si l'àrea de la mostra és A. c) Calculeu el nombre de recombinacions per segon a cadascuna de les dues superfícies del diode. d) Calculeu el nombre de recombinacions per segon a les zones P i N. 4 TEMA V. La junció PN x xn - x sinh L + sinh L p 1 p Sol : a ) ∆ p n ( x) = G τ p x sinh n L p xp + x x - sinh sinh Ln Ln 1∆ n p ( x )= G τ n xp sinh Ln xp cosh x n - 1 -1 cosh L p Ln + Ln b ) I = - q A G Lp x xp sinh sinh n L Ln p x xp cosh xn - 1 cosh n - 1 -1 cosh L L p Ln + 2 p ; ( c) R p ( x p ) = A G Ln R N xn ) = A G L p Lp x xp x sinh sinh n sinh n L L Ln p p cosh x n - 1 L p , = AG d ) R N = A G x...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online