Suposeu a ms que noms hi ha recombinaci als contactes

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C = 5,28 pF 3 ELECTRÒNICA FÍSICA. Problemes Tema 5 5.6 Una unió PN de secció A i de zones neutres curtes, les amplades de les quals són, respectivament, xp i xn, s'il⋅lumina homogèniament a tot el seu volum amb una llum que produeix gl parells electróforat per cm3 i segon. Suposeu a més que només hi ha recombinació als contactes òhmics. Si el diode es troba en curtcircuit, calculeu: a) Els perfils de portadors minoritaris, prenent l’excès de portadors deguts a la il·luminació com a ∆p=0 i ∆n=0 a les fronteres de la zona de càrrega espacial. Es pot justificar aquesta condició de contorn? b) La generació lluminosa total. c) La recombinació total. d) El corrent total. Si ara s'aplica una tensió V al diode mantenint la il⋅luminació, calculeu: e) Els nous perfils de portadors minoritaris. f) La corba característica I = I (V, gl). g) La tensió en circuit obert. Sol : a ) ∆ n p ( x′ ) = - gl 2 Dn x ′2 + gl 2 Dn x p x′ ; ∆ p n ( x ) = - gl 2 Dp x2 + gl 2 Dp xn x b ) G = g l A ( x p + xn ) ; q A gl ( x p + xn ) 2 qV § g x· g e ) ∆ n p ( x′ ) = n p o § e k T - 1 · ¨ 1 + ¸ - l x 2 - l x p x ¨ ¸¨ © ¹© 2 Dn x p ¸ 2 Dn ¹ qV qV q gl A g § x · gl 2 ∆ p n ( x ) = p no § e k T - 1 · ¨ 1 − ¸( x...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course FISICA 01 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online